خوشتیپ ترین ها

عکس قبل عمل نانسی اجرم , آهنگ جدید مرتضی پاشایی , اخر فیلم فریحا , اس ام اس روز مرد خنده دار , عکسهای زیبا از فاطما گل , خوشتیپ ترن ها , دانلود اهنگ خداحافظ مجید خراطها , دانلود آهنگ عشق ممنوع , کت شلوار فانتزی مجلسی باکاردست , maltam fatima gul


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دوازدهم


ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش دوازدهم
در اعتراف به‌  گناهان  ‌و‌  طلب توبه از‌  خداى متعال
̶    پروردگارا مرا سه امر از‌  سئوال به‌  درگاهت منع مى كند  ‌و‌  محجوب مى سازد  ‌و‌  يك امر باز به‌  مسئلت  ‌و‌  درخواست از‌  حضرتت دعوت مى كند  ‌و‌  راغب مى گرداند
̶    آن سه چيز كه‌  محجوب  ‌و‌  ممنوعم مى سازد يكى آنكه تو‌  (كه مولاى من‌   ‌و‌  آفريننده من‌   ‌و‌  ولى نعمت من‌  هستى) مرا به‌  طاعتت امر كردى  ‌و‌  من‌  كندى نموده (و سهل شمردم) (به عصيان پرداختم) (و چنانكه بايد  ‌و‌  شايد به‌  طاعت قيام نكردم) ديگر آنكه تو‌  از‌  معاصى  ‌و‌  گناهان مرا نهى كردى  ‌و‌  من‌  بر‌ انجام  ‌آن معاصى شتابان رفتم ديگر آنكه نعمت (بى شمار) به‌  من‌  عطا فرمودى  ‌و‌  من‌  در‌  شكر  ‌آن تقصير  ‌و‌  كوتاهى كردم (اين سه چيز مرا شرمنده مى كند كه‌  به‌  درگاه كرمت روآورم)
̶    اما  ‌آن يك كه‌  مرا ترغيب  ‌و‌  دعوت بر‌ مسئلت از‌  تو‌  (و عرض حاجت به‌  درگاه كرمت) مى كند تفضل  ‌و‌  لطف  ‌و‌  كرم تست بر‌ آنكه رو‌  به‌  درگاه تو‌  آرد (و دست نياز به‌  سوى حضرتت دراز كند)  ‌و‌  با‌  حسن ظن (به كرم  ‌و‌  احسان تو) به‌  درگاه رحمتت وارد مى شود چون هر‌  چه تو‌  احسان كنى همه صرف فضل  ‌و‌  كرم است (اگر تو‌  درد دهى به‌  كه‌  ديگرى درمان-  ‌و‌  گر تو‌  زخم دهى به‌  كه‌  ديگرى مرهم) (درودى گر نفرمائى به‌  دشنامى عزيزم كن- كه‌  گر تلخ است شيرين است از‌   ‌آن لب هر‌  چه فرمائى)  ‌و‌  هر‌  نعمت كه‌  تو‌  منعم حقيقى بخشى نخستين نعمت است (نعمتى تازه  ‌و‌  اول نعمت بى سابقه است)
̶    حالى من‌  اين بنده ام اى خداى من‌  كه‌  به‌  درگاه عزتت (و دربار سلطنتت) ايستاده ام به‌  حال تذلل  ‌و‌  تسليم در‌  حالى كه‌  از‌  خود شرمگينم از‌  حضرتت درخواست (حاجت  ‌و‌  نيازمنديهاى خويش) مى كنم با‌  حال عجز  ‌و‌  فقر  ‌و‌  سختى
̶    و مقر  ‌و‌  معترفم كه‌  هنگام لطف  ‌و‌  احسانت من‌  مطيع  ‌و‌  تسليم فرمانت نشده ام مگر آنكه به‌  كلى از‌  عصيان  ‌و‌  نافرمانيت دورى گزينم  ‌و‌  در‌  همه احوال  ‌و‌  تمام حالات از‌  تشكر  ‌و‌  امتنان  ‌و‌  سپاسگزارى حضرتت غفلت نكنم.
̶    بارى اى خداى من‌  آيا اقرار  ‌و‌  اعتراف در‌  حضورت به‌  سوء اعمال  ‌و‌  زشتى كردارم به‌  حالم سودمند است؟ (و قهر تو‌  را‌  به‌  لطف  ‌و‌  سيئاتم را‌  به‌  حسنات مبدل مى كند)  ‌و‌  مرا اين اقرار به‌  گناه  ‌و‌  ارتكاب عصيان از‌  عذابت نجات مى دهد؟ يا‌  آنكه (اقرار سودى نبخشد  ‌و‌  نجاتم از‌  قهر ندهد) بلكه در‌  اين مقام باز خشم  ‌و‌  غضبت را‌  بر‌ من‌  (در اثر نافرمانى  ‌و‌  عصيانت) لازم گردانيدى  ‌و‌  در‌  وقتى كه‌  به‌  درگاهت دعا مى كنم باز بر‌ من‌  سخط  ‌و‌  قهرت را‌  فرض  ‌و‌  حتمى فرمودى
̶    پاك  ‌و‌  منزهى. پروردگارا من‌  هرگز (با همه زشتى اعمال  ‌و‌  كثرت گناهان بزرگ) از‌  لطف  ‌و‌  رحمتت مايوس نخواهم بود در‌  صورتى كه‌  درهاى توبه  ‌و‌  بازگشت به‌  درگاهت محققا به‌  روى من‌  باز است بلكه به‌  مقاله  ‌ى‌  بنده اى خوار  ‌و‌  ذليل سخن مى گويم كه‌  او‌  درباره نفس خود ظلم  ‌و‌  ستم كرده  ‌و‌  به‌  مقام احترام (و نواميس شرع) مولاى خود اهانت نموده
̶    (همه عمرش به‌  غفلت از‌  كف داده) تا‌  هنگامى كه‌  ديد كه‌  مدت عمرش منقضى گشته  ‌و‌  دوران عمرش تا‌  انتهاء به‌  سر‌  رسيده است  ‌و‌  اينك هيچ راه فرارى  ‌و‌  مهرب  ‌و‌  گريزگاهى از‌  ملاقات تو‌  (و از‌  محاسبه  ‌و‌  قهر تو) ندارد تو‌  را‌  ناچار با‌  انابه  ‌و‌  تضرع  ‌و‌  زارى ملاقات مى كند (كه شايد از‌   ‌و‌  درگذرى  ‌و‌  بر‌ او‌  ترحم فرمائى)  ‌و‌  به‌  درگاه حضرتت با‌  توبه  ‌ى‌  خالص بازمى گردد آنگاه با‌  قلبى پاك (از شائبه ريا  ‌و‌  شك  ‌و‌  ريب)  ‌و‌  دلى پاكيزه (از توجه به‌  غير خدا) در‌  پيشگاه حضرتت قيام مى كند.
̶    و با‌  صداى ضعيف  ‌و‌  آهسته (كه لازمه  ‌ى‌  حال تضرع  ‌و‌  زارى است) تو‌  را‌  به‌  دعا مى خواند
̶    در حالى كه‌  سر‌  (از خجلت) به‌  زير انداخته  ‌و‌  پشت (به طاعت) خم كرده به‌  حال پريشان  ‌و‌  سخت از‌  خوف  ‌و‌  خشيتت پايش مى لرزد  ‌و‌  رخسارش در‌  آب چشمان غرق است  ‌و‌  به‌  نداى «يا ارحم الراحمين» تو‌  را‌  مى خواند (و به‌  درگاه كرمت مى نالد  ‌و‌  عرض مى كند) اى مهربانترين مهربانان عالم  ‌و‌  اى ترحم كننده تر از‌  هر‌  كس كه‌  (پريشان حالان) از‌  او‌  طلب لطف  ‌و‌  رحمت كنند  ‌و‌  اى با‌  عاطفه تر از‌  هر‌  كه‌  (گناهكاران) به‌  گردش درآيند  ‌و‌  از‌  او‌  آمرزش طلبند  ‌و‌  اى كسى كه‌  عفو  ‌و‌  بخشش او‌  بيش از‌  قهر  ‌و‌  انتقام اوست  ‌و‌  اى كسى كه‌  رضا  ‌و‌  خشنوديش فزونتر از‌  خشم  ‌و‌  غضب اوست
̶    اى خدائى كه‌  خلق را‌  به‌  واسطه  ‌ى‌  بخشش  ‌و‌  آمرزش نيكو به‌  حمد  ‌و‌  ثناى خود مشغول كرده  ‌ى‌  اى خدائى كه‌  بندگانش را‌  به‌  قبول توبه  ‌و‌  انابه عادت داده  ‌ى‌  اى خدائى كه‌  فساد كارى بندگان را‌  به‌  توبه كردن اصلاح فرمائى  ‌و‌  اى خدائى كه‌  به‌  اندك عملى از‌  بندگان راضى  ‌و‌  خشنود است  ‌و‌  طاعت اندك آنها را‌  به‌  فضل  ‌و‌  كرم پاداش بسيار عطا كند  ‌و‌  اى خدائى كه‌  براى بندگان اجابت دعا را‌  ضمانت كرده (كه در‌  كتاب خود فرموده ادعونى استجب لكم)  ‌و‌  اى خدائى كه‌  به‌  بندگانش از‌  فضل  ‌و‌  كرم خود وعده پاداش نيكو داده (كه  ‌آن بهشت ابد  ‌و‌  سعادت جاويد است)
̶    اى خدا من‌  معصيت كارتر از‌  بسيار كسان ديگر كه‌  همه را‌  بخشيدى نيستم  ‌و‌  من‌  زشت  ‌و‌  بد عمل تو‌  را‌  از‌  آنانكه از‌  گناهان عذر خواستند  ‌و‌  تو‌  عذرشان پذيرفتى (و همه آنها را‌  آمرزيدى) نيستم  ‌و‌  من‌  ستمكارتر از‌  آنانكه به‌  درگاهت توبه  ‌و‌  انابه كردند به‌  آنها لطف  ‌و‌  احسان كردى نيستم
̶    منهم در‌  همين مقام (و همين ساعت) حاضر به‌  سوى تو‌  بازگشته  ‌و‌  به‌  درگاهت توبه مى كنم توبه كسى كه‌  از‌  عملش كه‌  با‌  افراط  ‌و‌  تفريط رفته (و همه كارش قصور  ‌و‌  تقصير بوده) سخت پشيمانست در‌  حالى كه‌  از‌  بار سنگينى گناهان كه‌  بر‌ او‌  جمع گرديده سخت هراسان  ‌و‌  ترسانست  ‌و‌  از‌  ورطه عصيانها كه‌  در‌   ‌آن افتاده سخت شرمنده است
̶    در صورتى كه‌  مى داند عفو  ‌و‌  بخشش از‌  گناه بزرگ او‌  پيش (رحمت بى انتها  ‌و‌  لطف  ‌و‌  احسان بى حد) تو‌  بزرگ نيست  ‌و‌  در‌  گذشتنت به‌  كرم  ‌و‌  عفو از‌  معصيت بزرگ او‌  (كه نافرمانى خداى بزرگ است) نزد تو‌  آسان است  ‌و‌  حلم  ‌و‌  تحمل بار جنايتهاى فاحش (و زشتى بدكاريهاى موحش) او‌  بر‌ تو‌  بسى سهل  ‌و‌  بى زحمت است (چون از‌  جنايات  ‌و‌  اعمال قبيح بندگان بر‌ مقام قدس  ‌و‌  عظمت  ‌و‌  كبريائى تو‌  هيچ زيان نرسد بلكه ضررش اگر نبخشى بر‌ خود آنهاست)  ‌و‌  باز مى دانم اى خدا كه‌  بهترين بندگان نزد تو‌   ‌آن است كه‌  بر‌ عبوديتت هيچ تكبر  ‌و‌  خودبينى نكند (و در‌  مقام طاعتت با‌  كمال خضوع  ‌و‌  تذلل  ‌و‌  فقر  ‌و‌  تملق آيد تا‌  از‌  ذلت  ‌و‌  خوارى به‌  درگاهت عزت ابد در‌  دو‌  عالم يابد)  ‌و‌  از‌  اصرار بر‌ گناه (و عزم بر‌ نافرمانيت) دورى گزيند  ‌و‌  پيوسته از‌  جرم  ‌و‌  گناه ملازم با‌  توبه  ‌و‌  استغفار باشد (و از‌  هر‌  معصيت كه‌  از‌  او‌  سر‌  زند فورا نادم  ‌و‌  پشيمان شود  ‌و‌  از‌  خدا آمرزش طلبد چون با‌  پشيمانى معاصى از‌  كيفر اصرار بر‌ گناه تواند رست زيرا «التائب من‌  الذنب كمن لا‌  ذنب له» نادم حقيقى از‌  گناه مانند  ‌آن كس است كه‌  گناه نكرده)
̶    پس اى خدا من‌  به‌  درگاهت از‌  تكبر  ‌و‌  غرور بيزارم  ‌و‌  از‌  اصرار بر‌ گناه به‌  تو‌  پناه مى برم  ‌و‌  از‌  هر‌  آنچه تقصير  ‌و‌  خطا كردم استغفار مى كنم (و از‌  درگاهت آمرزش  ‌و‌  بخشش مى طلبم)  ‌و‌  از‌  آنچه (از طاعاتت) بر‌ انجام  ‌آن عاجز  ‌و‌  ناتوانم از‌  تو‌  قوت  ‌و‌  نصرت  ‌و‌  يارى مى خواهم.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  مرا بر‌ انجام طاعاتت آنچه را‌  بر‌ من‌  فرض  ‌و‌  واجب كرده اى توفيق عطا فرما (كه انجام وظايف بندگى ما‌  موقوف به‌  لطف تست)  ‌و‌  از‌   ‌آن گناهانى كه‌  از‌  تو‌  مستوجب عقوبتم مرا معاف ساز  ‌و‌  از‌  آنچه اهل عصيان مى ترسند (كه  ‌آن قهر  ‌و‌  انتقام تست) (كرم كن و) مرا در‌  پناه خود آر كه‌  همانا تو‌  عفو  ‌و‌  بخششت بى حسابست  ‌و‌  هر‌  گناهكارى به‌  آمرزش  ‌و‌  مغفرتت اميدوار تو‌  به‌  گذشت از‌  مجرمان معروفى (خلايق تو‌  را‌  به‌  صفت عفو  ‌و‌  غفارى مى شناسند) اى خدا مرا مطلوبى جز تو‌  نيست (تنها تو‌  منتهاى آرزوى من‌   ‌و‌  مقصود  ‌و‌  مطلوب حاجتم  ‌و‌  غرض نهائى دعايم هستى)  ‌و‌  گناهم را‌  آمرزنده اى جز تو‌  نيست حاشا كه‌  غير تو‌  كسى آمرزنده  ‌ى‌  گناه تواند بود (زيرا گناه بخشيدن كار خداست  ‌و‌  خدائى جز تو‌  نيست) (يا حاشا كه‌  تو‌  درياى عفو  ‌و‌  رحمت گناه ما‌  را‌  نيامرزى)
̶    و من‌  از‌  هيچكس جز تو‌  نمى ترسم بر‌ (معاصى  ‌و‌  مظالم) نفس خويش كه‌  همانا تو‌  اهل تقوى  ‌و‌  اهل مغفرتى (يعنى گناهكاران از‌  تو‌  سزد كه‌  بترسند  ‌و‌  به‌  آمرزش تو‌  اميدوار باشند) اى خدا درود بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  محمد (ص) فرست حاجت مرا برآور  ‌و‌  مرا به‌  مقصد  ‌و‌  مطلوبم (كه مقام رضاى تو‌   ‌و‌  شهود جمال تست) نائل ساز  ‌و‌  از‌  سر‌  جرم  ‌و‌  گناهم درگذر  ‌و‌  ترس  ‌و‌  هراسم را‌  به‌  ايمنى (و امان از‌  عذابت) مبدل گردان كه‌  همانا توئى كه‌  بر‌ هر‌  چه خواهى توانائى  ‌و‌  اين (حاجتها كه‌  از‌  تو‌  به‌  دعا خواستم) بر‌ تو‌  سهل  ‌و‌  آسان است (كه صلاح ما‌  همه موقوف يك عنايت تست) دعاهايم (به لطف  ‌و‌  كرم) تو‌  اجابت فرما اى خداى سلطان عالم آفرينش.
متن عربی صحیفه سجادیه (12)
وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الِاعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

اللَّهُمَّ إِنَّهُ يَحْجُبُنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ خِلَالٌ ثَلَاثٌ، وَ تَحْدُونِي عَلَيْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ يَحْجُبُنِي أَمْرٌ أَمَرْتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَ نَهْيٌ نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، وَ نِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي شُكْرِهَا. وَ يَحْدُونِي عَلَى مَسْأَلَتِكَ تَفَضُّلُكَ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ، وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَيْكَ، إِذْ جَمِيعُ إِحْسَانِكَ تَفَضُّلٌ، وَ إِذْ كُلُّ نِعَمِكَ ابْتِدَاءٌ فَهَا أَنَا ذَا، يَا إِلَهِي، وَاقِفٌ بِبَابِ عِزِّكَ وُقُوفَ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّلِيلِ، وَ سَائِلُكَ عَلَى الْحَيَاءِ مِنِّي سُؤَالَ الْبَائِسِ الْمُعِيلِ مُقِرٌّ لَكَ بِأَنِّي لَمْ أَسْتَسْلِمْ وَقْتَ إِحْسَانِكَ إِلَّا بِالْإِقْلَاعِ عَنْ عِصْيَانِكَ، وَ لَمْ أَخْلُ فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا مِنِ امْتِنَانِكَ. فَهَلْ يَنْفَعُنِي، يَا إِلَهِي، إِقْرَارِي عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا اكْتَسَبْتُ وَ هَلْ يُنْجِينِي مِنْكَ اعْتِرَافِي لَكَ بِقَبِيحِ مَا ارْتَكَبْتُ أَمْ أَوْجَبْتَ لِي فِي مَقَامِي هَذَا سُخْطَكَ أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقْتِ دُعَايَ مَقْتُكَ. سُبْحَانَكَ، لَا أَيْأَسُ مِنْكَ وَ قَدْ فَتحْتَ لِي بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ، بَلْ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ رَبِّهِ.) 8) الَّذِي عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ، وَ أَدْبَرَتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ حَتَّى إِذَا رَأَى مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدِ انْقَضَتْ وَ غَايَةَ الْعُمُرِ قَدِ انْتَهَتْ، وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ لَا مَحِيصَ لَهُ مِنْكَ، وَ لَا مَهْرَبَ لَهُ عَنْكَ، تَلَقَّاكَ بِالْإِنَابَةِ، وَ أَخْلَصَ لَكَ التَّوْبَةَ، فَقَامَ إِلَيْكَ بِقَلْبٍ طَاهِرٍ نَقِيٍّ، ثُمَّ دَعَاكَ بِصَوْتٍ حَائِلٍ خَفِيٍّ. قَدْ تَطَأْطَأَ لَكَ فَانْحَنَى، وَ نَكَّسَ رَأْسَهُ فَانْثَنَى، قَدْ أَرْعَشَتْ خَشْيَتُهُ رِجْلَيْهِ، وَ غَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّيْهِ، يَدْعُوكَ بِيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ انْتَابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ، وَ يَا أَعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ، وَ يَا مَنْ عَفْوُهُ أَكْثرُ مِنْ نَقِمَتِهِ، وَ يَا مَنْ رِضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ. وَ يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّجَاوُزِ، وَ يَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الْإِنَابَةِ، وَ يَا مَنِ اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَ يَا مَنْ رَضِيَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالْيَسِيرِ، وَ مَنْ كَافَى قَلِيلَهُمْ بِالْكَثِيرِ، وَ يَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ، وَ يَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفَضُّلِهِ حُسْنَ الْجَزَاءِ. مَا أَنَا بِأَعْصَى مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ لَهُ، وَ مَا أَنَا بِأَلْوَمِ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَ مَا أَنَا بِأَظْلَمِ مَنْ تَابَ إِلَيْكَ فَعُدْتَ عَلَيْهِ. أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا تَوْبَةَ نَادِمٍ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ، خَالِصِ الْحَيَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ. عَالِمٍ بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ لَا يَتَعَاظَمُكَ، وَ أَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ الْإِثْمِ الْجَلِيلِ لَا يَسْتَصْعِبُكَ، وَ أَنَّ احْتِمَالَ الْجِنَايَاتِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَكَأَّدُكَ، وَ أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الِاسْتِكْبَارَ عَلَيْكَ، وَ جَانَبَ الْإِصْرَارَ، وَ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ. وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُصِرَّ، وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَصَّرْتُ فِيهِ، وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. 15) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِي مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَكَ، وَ عَافِنِي مِمَّا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ، وَ أَجِرْنِي مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الْإِسَاءَةِ، فَإِنَّكَ مَلِي‏ءٌ بِالْعَفْوِ، مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ، مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ، لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَاكَ، وَ لَا لِذَنْبِي غَافِرٌ غَيْرُكَ، حَاشَاكَ وَ لَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا إِيَّاكَ، إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اقْضِ حَاجَتِي، وَ أَنْجِحْ طَلِبَتِي، وَ اغْفِرْ ذَنْبِي، وَ آمِنْ خَوْفَ نَفْسِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

2018-05-06  توسط stusari  |

 
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

 

 

 

از 10 تا 110 کیلومتر!(تصاویر)
برهاني بهترين گلزن تاريخ استقلال شد
اعدام دو قاچاقچی در سمنان
نمره محسن رضایی به هاشمی
تصمیم ویژه مجلس و دولت برای اختصاص کارت اعتباری به اقشار کم درآمد
علی‌رضا قربانی در اهواز می‌خواند
پویول: می‌خواهم تا ۴۰ سالگی بازی کنم
گزارش لحظه به لحظه دربی 76
عدس به این کوچکی و این همه خاصیت
آمریکا هم انفجار در فردو را تایید نکرد
کریم انصاری فرد: نگران تیم ملی نیستم
آقای دوربینی در مراسم تشییع جنازه "مرحوم حسن حبیبی" (عکس)
مردم با عیدی ۱۰۰ هزار تومانی دولت چه بخرند؟
كنفرانس مهندسي ارزش به نهم اسفند موكول شد
احمدی‌نژاد و زنی که اصرار به دست‌ دادن دارد (+عکس)
نمایش وضعیت آب و هوا در روی صفحه کامپیوتر شما
بخشودگی جرایم رانندگی به مناسبت 22 بهمن تکذیب شد
دیدنی های امروز
دستگیری 3 پسر تبهکار با کلکسیونی از جرایم (+عکس)
نیلسون:می دانستم می بریم
آرسنال 1 - بایرن مونیخ 3 (گزارش تصویری)
دیدنی های طبیعت(تصویری)
فایل های PDF را ویرایش کنید
نامی: تسلط بر جنگ الکترونیک و بی سیم ها نشانگر تخصصم به وزارت ارتباطات است
تاسوعا دیگر تعطیل نیست؟
آخرین ال کلاسیکوی والدس دربرنابئوست؟
داستانی شبیه مهرآفرین؛ این بار برای مجلس
چرا برخي با شنيدن واژه تكنوكراسي كهير مي زنند
واژگونی اتوبوس در بزرگراه تهران- قم/ 20 نفر مصدوم شدند
از «تصاویر احمدی نژاد و مادر چاوز» تا «انکار میرتاج الدینی» ؛ مصیبت این است ، نه آن!
انتقاد آیت‌الله یزدی از "مسخره بازی" در مراسم چاوز / آقای میرتاج الدینی شما که عمامه به سر هستید چرا؟
قیمت امروز انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
جنگ عراق 2.2 تریلیون دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشت
سهمیه نوروزی بنزین قطعی شد
فیفا حرفهای مورینیو را تکذیب کرد
نقد مشایی بر صدا و سیما، دامن دولت را هم می گیرد
براتلو رییس ستاد انتخابات استان تهران شد
توضیحات دفتر محمد خاتمی درباره دیدار علت برگزار نشدن دیدار نوروزی وی
وجود نیترات بیش از حد مجاز در آب آشامیدنی چند روستای فریدن
قیمت انواع خودرو داخلی (+جدول)

 

 

 

<-LinkTitle->

 

 

RSS 2.0.: :.