خوشتیپ ترین ها

عکس قبل عمل نانسی اجرم , آهنگ جدید مرتضی پاشایی , اخر فیلم فریحا , اس ام اس روز مرد خنده دار , عکسهای زیبا از فاطما گل , خوشتیپ ترن ها , دانلود اهنگ خداحافظ مجید خراطها , دانلود آهنگ عشق ممنوع , کت شلوار فانتزی مجلسی باکاردست , maltam fatima gul


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای پنجاه و يكم


ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش پنجاه و يكم
در اين دعا امام سجاد (ع) با‌  خداى خود به‌  تضرع  ‌و‌  تذلل راز  ‌و‌  نياز مى كند
̶    پروردگارا تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  ستايش مى كنم  ‌و‌  تنها تو‌  شايسته ستايش  ‌و‌  حمدى (تو را‌  سپاس  ‌و‌  شكرگزارى مى كنم) كه‌  بسى با‌  من‌  نيكوئى كردى  ‌و‌  نعمتهاى (ظاهر  ‌و‌  باطن) خود را‌  به‌  حد وافر به‌  من‌  كرم فرمودى  ‌و‌  مرا عطاى بزرگ (معرفت  ‌و‌  ايمان  ‌و‌  غيره) بخشيدى  ‌و‌  هم به‌  رحمت خاص مرا (بر بسيارى از‌  موجودات عالم) فضيلت دادى (كه فرمودى لقد كرمنا بنى آدم  ‌و‌  فضلناهم الخ)  ‌و‌  به‌  نعمت خلافت خويش  ‌و‌  امامت بر‌ خلق برگزيدى  ‌و‌  نعمت هايت را‌  بر‌ من‌  كامل  ‌و‌  وافر عطا كردى همانا آنقدر احسان  ‌و‌  نيكوئى كرده اى كه‌  من‌  از‌  اداء شكرش عاجزم
̶    و اگر لطف  ‌و‌  احسانت در‌  حق من‌  نبود  ‌و‌  وفور نعم بى شمارت هرگز به‌  اين بهره كامل نمى رسيدم  ‌و‌  اصلاح نفس خود (و سعادت دين  ‌و‌  دنيا  ‌و‌  كمالات عاليه نفس كليه الهيه خود) نائل نمى شدم  ‌و‌  ليكن تو‌  نخست در‌  حقم احسان فرمودى (و در‌  تقدير ازلى خود بدين نعمتهاى كامل وافرم بهره مند فرمودى)  ‌و‌  در‌  تمام امورم به‌  حد كفايت (و كمال) روزى عطا كردى  ‌و‌  رنج  ‌و‌  مشقت بلاهاى عالم را‌  از‌  من‌  برطرف كردى  ‌و‌  قضا  ‌و‌  قدر سوء  ‌و‌  سهمگين را‌  از‌  جانم بازداشتى (و گرنه در‌  معرض خطر  ‌و‌  شرور عالم بودم)
̶    بارى اى خداى (مهربان) چه بسيار بلاهاى پر مشقت  ‌و‌  الم از‌  جان من‌  دور ساختى  ‌و‌  چه بسيار نعمتهاى وافر كامل كه‌  بدان نعم چشمم روشن (و دلم شاد) گرديد  ‌و‌  چه بسيار نيكوئيهاى ارجمند از‌  تو‌  (خداى كريم بزرگوار) نزد من‌  موجود است
̶    توئى  ‌آن (خداى مهربان) كه‌  چون بيچاره  ‌و‌  مضطر شدم دعايم مستجاب كردى  ‌و‌  از‌  لغزشهايم درگذشتى  ‌و‌  از‌  دشمنان كه‌  به‌  من‌  ظلم  ‌و‌  بيداد كردند حقم را‌  گرفتى
̶    اى خداى (مهربان) من‌  از‌  تو‌  هر‌  وقت مسئلتى كردم  ‌و‌  خواهشى نمودم هرگز تو‌  را‌  بخيل  ‌و‌  منقبض نيافتم بلكه تو‌  را‌  (خداى) عطا بخش كريم يافتم كه‌  دعايم مستجاب كردى  ‌و‌  هر‌  چه از‌  حضرتت خواستم عطا كردى  ‌و‌  بلكه تو‌  را‌  چنان (خداى كريمى) يافتم كه‌  نعمتهايت را‌  بر‌ من‌  پيشتر از‌  هر‌  مرتبه  ‌و‌  هر‌  شانى از‌  شئون وجودم  ‌و‌  قبل از‌  هر‌  زمانى از‌  دوران حيواتم به‌  من‌  عطا كردى (يعنى پيش از‌  آنكه در‌  صلب پدر آيم مرا در‌  بطن نباتات  ‌و‌  حيوانات محافظت كردى  ‌و‌  مستعد تا‌  به‌  صلب پدر درآمدم  ‌و‌  از‌   ‌آن مرتبه باز به‌  لطف  ‌و‌  كرم پدر را‌  ميل شهوانى عطا كردى تا‌  مرا از‌  مضيقه  ‌ى‌  صلب به‌  سعه  ‌ى‌  رحم درآوردى  ‌و‌  آنجا هم به‌  لطف  ‌و‌  مرحمت پرورانيدى به‌  حكم (يصور كم فى الارحام) نقش زيبايم  ‌و‌  صورت با‌  حسن  ‌و‌  اعتدال  ‌و‌  بهايم  ‌و‌  قدسى روح امرى الوجودم عطا كردى  ‌و‌  باز پيش از‌  آنكه از‌  تنگناى رحم به‌  اين عالم وسيع مرا بيرون آرى دو‌  پستان نرم  ‌و‌  لطيف مادر را‌  پر از‌  شير شيرين گوارا براى غذايم فرمودى (و نعمت كامل براى رشد  ‌و‌  كمالم فرستادى همين گونه نعمتهاى تو‌  پيشاپيش از‌  مراتب وجودم  ‌و‌  قبل از‌  احتياج شئونم به‌  من‌  عطا مى شد  ‌و‌  هيچگاه نبود جز آنكه عطاى كامل تو‌  پيش از‌  احتياج خلق به‌  لطف  ‌و‌  كرم ذاتيت مى رسيد) پس‌  اى خدا تو‌  بسيار نزد من‌  محمود  ‌و‌  شايسته سپاس  ‌و‌  ستايشى  ‌و‌  انعام  ‌و‌  احسانهايت بسى شايان تمجيد  ‌و‌  تكريم است
̶    بارى اى خدا من‌  تو‌  را‌  به‌  جان  ‌و‌  زبان  ‌و‌  عقل (و جميع قواى ظاهر  ‌و‌  باطن) خود سپاس  ‌و‌  ستايش مى كنم به‌   ‌آن حمد  ‌و‌  سپاسى كه‌  به‌  حد وافى رسد  ‌و‌  به‌  حقيقت شكر  ‌و‌  سپاس تو‌  باشد  ‌و‌  به‌  آنجا رسد كه‌  تو‌  از‌  من‌  خشنود شوى بارى اى خدا از‌  قهر  ‌و‌  سخطت مرا نجات بخش
̶    تو اى خدا پناه منى آنگاه كه‌  از‌  هر‌  طريق درماندم (و از‌  هر‌  تدبير عاجز  ‌و‌  بيچاره شدم) اى آنكه از‌  لغزشهايم (به كرمت) مى گذرى (و خطاهايم مى بخشى) كه‌  اگر پرده پوشيت از‌  عيوب  ‌و‌  زشتيهايم نبود همانا (ميان خلق) مفتضح  ‌و‌  رسوا مى شدم  ‌و‌  اى خدائى كه‌  به‌  نصرت  ‌و‌  يارى خود مرا قوت بخشيدى  ‌و‌  اگر يارى تو‌  نبود (در مقابل دشمنان) سخت مقهور  ‌و‌  مغلوب بودم  ‌و‌  اى خدائى كه‌  بر‌ گردن شاهان عالم يوق مذلت  ‌و‌  خوارى گذاشتى (و به‌  سرپنجه  ‌ى‌  مرگ آنان را‌  از‌  تخت عزت به‌  خاك ذلت فروبردى  ‌و‌  هر‌  كس از‌  آنان اهل عدل  ‌و‌  احسان بود باز در‌  جهان ديگر تاج عزت بخشيدى  ‌و‌  چون گدايان كويت به‌  آنها شاهى ابد عطا كردى)  ‌و‌  همه  ‌ى‌  شاهان از‌  سطوت  ‌و‌  قهر تو‌  ترسان  ‌و‌  هراسانند اى خدا تو‌  را‌  سزد كه‌  خلق از‌  هيبت  ‌و‌  جلالت خائف  ‌و‌  ترسان باشند  ‌و‌  اى آنكه اسماء  ‌و‌  (اوصاف) نيكوى تو‌  بسيار است از‌  تو‌  درخواست مى كنم كه‌  از‌  گناهانم عفو كنى  ‌و‌  مرا بيامرزى كه‌  مرا هيچ برائت از‌  گناه نيست كه‌  بى جرمى عذر آرم  ‌و‌  هيچ قدرت  ‌و‌  نيروئى نيست كه‌  با‌  قهر  ‌و‌  انتقامت مقاومت كنم  ‌و‌  هيچ مفر  ‌و‌  پناهى نيست كه‌  از‌  عذاب  ‌و‌  عقابت آنجا بگريزم
̶    از تو‌  درخواست گذشت از‌  لغزشهايم دارم (و از‌  گناهانم از‌  تو‌  طلب مغفرت مى كنم)  ‌و‌  به‌  درگاه تو‌  از‌  گناهانم عذر خواه آمده ام كه‌  اگر نبخشيدى  ‌آن گناهان را‌  البته مرا هلاك ابد مى كرد  ‌و‌  به‌  من‌  (غم  ‌و‌  اندوه ظلمت  ‌و‌  وحشت  ‌آن گناهان) احاطه مى كرد تا‌  عاقبت به‌  هلاكتم مى رسانيد (و از‌  سعادت ابد  ‌و‌  لذت  ‌و‌  نعمت جاويدم محروم مى ساخت) من‌  از‌   ‌آن گناهان به‌  درگاه تو‌  با‌  حال توبه  ‌و‌  پشيمانى فرار كرده ام تو‌  اى خدا توبه ام بپذير  ‌و‌  به‌  حضرتت پناه آورده ام (كرم كن و) مرا پناه ده‌   ‌و‌  نزد تو‌  به‌  زينهار آمده ام مردودم مگردان  ‌و‌  در‌  پيشگاه رحمتت سئوال مى كنم محرومم مساز از‌  تو‌  عصمت  ‌و‌  حراست مى طلبم مرا تسليم (بلاها  ‌و‌  جزا  ‌و‌  كيفرهاى اعمالم) مگردان  ‌و‌  به‌  درگاه احسانت دعا مى كنم مرا محروم از‌  درگاهت برمگردان
̶    اى خداى من‌  تو‌  را‌  در‌  حالى مى خوانم كه‌  مسكين  ‌و‌  درمانده ام هراسان  ‌و‌  ترسان  ‌و‌  بيمناك  ‌و‌  فقير  ‌و‌  مضطر  ‌و‌  بيچاره ام
̶    به درگاهت از‌  ضعف  ‌و‌  ناتوانى خود به‌  شكايت آمده ام كه‌  نه قدرت دارم كه‌  بشتابم به‌  سوى  ‌آن (مقامات عاليه بهشتى) كه‌  به‌  دوستانت وعده فرمودى  ‌و‌  نه نيروئى كه‌  دورى جويم از‌   ‌آن وعده هاى عذابى كه‌  به‌  دشمنانت فرمودى  ‌و‌  نه مى توانم از‌  هم  ‌و‌  غم  ‌و‌  وسوسه نفس خلاصى يابم
̶    اى پروردگار من‌  مرا به‌  زشتيهاى سريرتم (و گناهان پنهانيم) مفتضح  ‌و‌  رسوا مگردان  ‌و‌  به‌  اعمال بدم هلاك مكن اى خدا تو‌  را‌  هرگاه بخوانم مرا اجابت مى كنى گرچه هرگاه تو‌  مرا (به اطاعت امرى) خوانى من‌  بسيار كندى  ‌و‌  كاهلى مى كنم از‌  تو‌  اى خدا من‌  هر‌  حاجتى دارم درخواست مى كنم  ‌و‌  هر‌  كجا باشم (و به‌  هر‌  حال پسند  ‌و‌  ناپسندم) سر‌  درونم را‌  نزد تو‌  به‌  امانت مى گذارم غير تو‌  را‌  (در انجام مقاصدم) نمى خوانم  ‌و‌  جز حضرتت به‌  هيچ كس اميد ندارم (در هر‌  حال  ‌و‌  در‌  هر‌  عالم چشم اميدم به‌  درگاه كرم تست  ‌و‌  هيچ كس را‌  قادر بر‌ انجام حوائجم جز تو‌  نمى دانم)
̶    لبيك لبيك (گويان به‌  كوى تو‌  به‌  اجابت فرمانت مى آيم) اى خدا تو‌  هر‌  كه‌  به‌  درگاهت به‌  شكايت آيد مى شنوى (و به‌  فريادش مى رسى)  ‌و‌  هر‌  كه‌  بر‌ حضرتت توكل  ‌و‌  اعتماد كند او‌  را‌  كفايت مى كنى  ‌و‌  هر‌  كه‌  به‌  درگاهت عصمت  ‌و‌  ايمنى طلبد او‌  را‌  (از هر‌  بلا  ‌و‌  شر  ‌و‌  فتنه عالم) خلاص مى گردانى (و ايمنى مى بخشى)  ‌و‌  هر‌  كه‌  به‌  تو‌  پناهنده شود فرج  ‌و‌  آسايش (از هر‌  غم  ‌و‌  رنج  ‌و‌  الم) عطا خواهى كرد
̶    اى خداى من‌  مرا چون سپاس  ‌و‌  شكرم اندك است از‌  خيرات دنيا  ‌و‌  آخرت محروم نگردان (و تمام خيرات  ‌و‌  سعادت دو‌  عالمم عطا فرما)  ‌و‌   ‌آن گناهانم كه‌  همه را‌  مى دانى (و بسا من‌  بسيارى را‌  فراموش كرده ام) همه را‌  بيامرز
̶    كه اگر تو‌  مرا عذاب كنى (به گناهان بى حسابم). البته من‌  خود بر‌ خويش ظلم  ‌و‌  ستم كرده ام  ‌و‌  راه تضييع  ‌و‌  خطا  ‌و‌  تقصير  ‌و‌  قصور پيش گرفته ام  ‌و‌  از‌  حظ  ‌و‌  بهره خود غفلت ورزيده ام  ‌و‌  اگر (از لطف  ‌و‌  كرم) گناهانم ببخشى (و عذاب نفرمائى به‌  رحمت واسعه ات مرا بخشيدى) كه‌  تو‌  مهربانترين مهربانان عالمى.
متن عربی صحیفه سجادیه (51)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّضَرُّعِ وَ الِاسْتِكَانَةِ)
إِلَهِي أَحْمَدُكَ وَ أَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ عَلَى حُسْنِ صَنِيعِكَ إِلَيَّ، وَ سُبُوغِ نَعْمَائِكَ عَلَيَّ، وَ جَزِيلِ عَطَائِكَ عِنْدِي، وَ عَلَى مَا فَضَّلْتَنِي بِهِ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَ أَسْبَغْتَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ، فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ شُكْرِي. وَ لَوْ لَا إِحْسَانُكَ إِلَيَّ وَ سُبُوغُ نَعْمَائِكَ عَلَيَّ مَا بَلَغْتُ إِحْرَازَ حَظِّي، وَ لَا إِصْلَاحَ نَفْسِي، وَ لَكِنَّكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالْإِحْسَانِ، وَ رَزَقْتَنِي فِي أُمُورِي كُلِّهَا الْكِفَايَةَ، وَ صَرَفْتَ عَنِّي جَهْدَ الْبَلَاءِ، وَ مَنَعْتَ مِنِّي مَحْذُورَ الْقَضَاءِ. إِلَهِي فَكَمْ مِنْ بَلَاءٍ جَاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنِّي، وَ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ سَابِغَةٍ أَقْرَرْتَ بِهَا عَيْنِي، وَ كَمْ مِنْ صَنِيعَةٍ كَرِيمَةٍ لَكَ عِنْدِي أَنْتَ الَّذِي أَجَبْتَ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ دَعْوَتِي، وَ أَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثَارِ زَلَّتِي، وَ أَخَذْتَ لِي مِنَ الْأَعْدَاءِ بِظُلَامَتِي. إِلَهِي مَا وَجَدْتُكَ بَخِيلًا حِينَ سَأَلْتُكَ، وَ لَا مُنْقَبِضاً حِينَ أَرَدْتُكَ، بَلْ وَجَدْتُكَ لِدُعَائِي سَامِعاً، وَ لِمَطَالِبِي مُعْطِياً، وَ وَجَدْتُ نُعْمَاكَ عَلَيَّ سَابِغَةً فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِي وَ كُلِّ زَمَانٍ مِنْ زَمَانِي، فَأَنْتَ عِنْدِي مَحْمُودٌ، وَ صَنِيعُكَ لَدَيَّ مَبْرُورٌ. تَحْمَدُكَ نَفْسِي وَ لِسَانِي وَ عَقْلِي، حَمْداً يَبْلُغُ الْوَفَاءَ وَ حَقِيقَةَ الشُّكْرِ، حَمْداً يَكُونُ مَبْلَغَ رِضَاكَ عَنِّي، فَنَجِّنِي مِنْ سُخْطِكَ. يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي الْمَذَاهِبُ وَ يَا مُقِيلِي عَثْرَتِي، فَلَوْ لَا سَتْرُكَ عَوْرَتِي لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، وَ يَا مُؤَيِّدِي بِالنَّصْرِ، فَلَوْ لَا نَصْرُكَ إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ، وَ يَا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نِيرَ الْمَذَلَّةِ عَلَى أَعْنَاقِهَا، فَهُمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ، وَ يَا أَهْلَ التَّقْوَى، وَ يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنِّي، وَ تَغْفِرَ لِي فَلَسْتُ بَرِيئاً فَأَعْتَذِرَ، وَ لَا بِذِي قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرَ، وَ لَا مَفَرَّ لِي فَأَفِرَّ. وَ أَسْتَقِيلُكَ عَثَرَاتِي، وَ أَتَنَصَّلُ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِيَ الَّتِي قَدْ أَوْبَقَتْنِي، وَ أَحَاطَتْ بِي فَأَهْلَكَتْنِي، مِنْهَا فَرَرْتُ إِلَيْكَ رَبِّ تَائِباً فَتُبْ عَلَيَّ، مُتَعَوِّذاً فَأَعِذْنِي، مُسْتَجِيراً فَلَا تَخْذُلْنِي، سَائِلًا فَلَا تَحْرِمْنِي مُعْتَصِماً فَلَا تُسْلِمْنِي، دَاعِياً فَلَا تَرُدَّنِي خَائِباً. دَعَوْتُكَ يَا رَبِّ مِسْكِيناً، مُسْتَكِيناً، مُشْفِقاً، خَائِفاً، وَجِلًا، فَقِيراً، مُضْطَرّاً إِلَيْكَ. أَشْكُو إِلَيْكَ يَا إِلَهِي ضَعْفَ نَفْسِي عَنِ الْمُسَارَعَةِ فِيمَا وَعَدْتَهُ أَوْلِيَاءَكَ، وَ الْمُجَانَبَةِ عَمَّا حَذَّرْتَهُ أَعْدَاءَكَ، وَ كَثْرَةَ هُمُومِي، وَ وَسْوَسَةَ نَفْسِي. إِلَهِي لَمْ تَفْضَحْنِي بِسَرِيرَتِي، وَ لَمْ تُهْلِكْنِي بِجَرِيرَتِي، أَدْعُوكَ فَتُجِيبُنِي وَ إِنْ كُنْتُ بَطِيئاً حِينَ تَدْعُونِي، وَ أَسْأَلُكَ كُلَّمَا شِئْتُ مِنْ حَوَائِجِي، وَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَضَعْتُ عِنْدَكَ سِرِّي، فَلَا أَدْعُو سِوَاكَ، وَ لَا أَرْجُو غَيْرَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، تَسْمَعُ مَنْ شَكَا إِلَيْكَ، وَ تَلْقَى مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ، وَ تُخَلِّصُ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ، وَ تُفَرِّجُ عَمَّنْ لَاذَ بِكَ. إِلَهِي فَلَا تَحْرِمْنِي خَيْرَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى لِقِلَّةِ شُكْرِي، وَ اغْفِرْ لِي مَا تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِي. إِنْ تُعَذِّبْ فَأَنَا الظَّالِمُ الْمُفَرِّطُ الْمُضَيِّعُ الْآثِمُ الْمُقَصِّرُ الْمُضَجِّعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي، وَ إِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

2015-04-16  توسط stusari  |

 
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

 

 

 

سه دقیقه در ماه؛ سهم گوگل پلاس از کاربران اینترنت
کاروانهای شادی در اردبیل
آتش سوزی گسترده در بازار تهران (تصویری)
شعب منتخب بانك ملي براي ارائه اسكناس نو
تهران ‌امشب زیر صفر می‌ رود
کدام یک برای سلامت قلب شما بهتر است؟ چربی یا کربوهیدرات؟
دانلود نرم افزار مدیریت دانلود
بازداشت جرج کلونی در تجمع اعتراضی در آمریکا (+عکس )
ترکیه هم به دنبال خروج از دایره تحریم های ضدایرانی آمریکا
افشای مکالمات محرمانه اوباما با مدودف
کنجد بخورید تا بی خوابی به سرتان نزند
تئوری مدیریت فضای بادکنک های رفتاری
احضار سفیر ایران در ترکیه/داوود اغلو: صالحی گفته انتقاد لاریجانی موضع ایران نیست!
شکست نفر نهم پینگ پنگ جهان از عالمیان
قضاوت داور زن ایرانی در مسابقات آسیایی + عکس
خیانتی دیگر در ارتش لبنان
فتح الله زاده: سال بعد در استقلال نیستم
کاریکاتوری از اختلاف فوتبال امارات با ایران
باران، پاسارگاد را تا مرز تخریب کشاند
مظلومی: شانسی گل خوردیم!
انفجار یک خط لوله نفت در سوریه
شرایط جدید ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات اشتغال
10 بازیگر زن معروف که همسرانشان نیز بازیگرند (عکس)
لاريجاني: فرار از قانون قبح خودرا از دست داده است
وزير ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار لیبیایی درباره فیلترینگ: آزادي اطلاعات در ايران موج مي‌زند
کنایه هفته نامه انصارحزب الله به احمدی نژاد
در سكوت و بي‌ هيچ اطلاع‌رساني، ايرج قادري در بي بي سكينه آرام گرفت!
علت اصلی طلاق چیست؟
احمدی‌نژاد وارد مشهد شد
سرانه مصرف دارو در ايران چهار برابر استاندارد جهاني
حس شنوایی و لامسه به هم مربوطند!
استراوس کان: حالا که از اتهام تجاوز تبرئه شدم، یک میلیون دلار غرامت می خواهم
پرونده شكايت دختران نينجا به دادگاه رفت
رییس کل دادگستری استان مرکزی: «کاریکاتوریست» اعتراض نكند، راي قطعي است
دیدنی های امروز
اولین سالگرد درگذشت ناصر حجازی برگزار شد
جزئیات هواپیمای ایرانی که احمدی نژاد به ترکمنستان هدیه کرد (+عکس)
زلزله شهرستان دماوند را لرزاند
گاف اوباما درباره اردوگاه های نازی و خشم لهستان: اوباما عذرخواهی کند
ایتالیا؛ از تبانی تا قهرمانی!

 

 

 

<-LinkTitle->

 

 

RSS 2.0.: :.